Archikonfraternia i recydywiści

Do Pani Jasnogórskiej

Dnia 26 maja 2007 r wyruszyła z Bydgoszczy do Częstochowy pielgrzymka Archikonfraterni Literackiej – dom w Bydgoszczy oraz Bractwa Więziennego. Pod kierownictwem Aleksandra Grzybka – seniora Archikonfraterni w naszym mieście, w wyjeździe uczestniczyło 12 osób z Archikonfraterni oraz 8 osób z Bractwa Więziennego, w tym 6 więźniów – recydywistów. Większość z nich po wielu latach odbywania kary po raz pierwszy w życiu stanęła przed Jasnogórską Panią Królową Polski.

cz4.JPG   cz19.JPG   cz13.JPG    cz10.JPG

Rafał, który, nie licząc poprawczaka, przesiedział za kratami 17 lat, a ostatnio coraz bardziej liczy na wokandę – opowiedział nam krótką historię…

cz15.JPG cz8.JPG cz1.JPG

Kilka lat temu jego mama odbyła pielgrzymkę na Jasną Gorę aby uratować swojego marnotrawnego syna. Codziennie uczestniczy we Mszy Świętej w intencji  nawrócenia Rafała. 26 maja br., dokładnie w Święto Matki, Rafał znalazł się przed tronem Królowej Polski. Uczestniczył wraz ze wszystkimi pielgrzymami we Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem. Przyjął Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Swoje intencje zapisał też w Wielkiej Księdze Apelowej. W tym roku mama Rafała otrzymała od syna życzenia nie z więzienia ale z duchowej Stolicy Polski, od Tronu Jasnogorskiej Pani. W drodze powrotnej do Bydgoszczy Rafał zwierzył się, że bardzo żałuje, że tak późno zrozumiał… Budzi się w nocy i ma straszne wyrzuty sumienia. Na spotkaniach modlitwenych w więzieniu nauczył się różańca i koronki do Miłosierdzia Bożego, korzystania z Pisma Świętego. Teraz jego siłą jest Bóg. Modli się aby zacząć normalne życie na wolności.

Głównym powodem pielgrzymki była rocznica 500- lecia Archikonfraterni Literackiej, której członkowie pragnęli podziękować Matce Bożej, Królowej Polski za pomoc i opiekę nad tym pięciowiekowym dziełem. W Częstochowie dołączyli do nas bracia z Warszawy – dom główny bractwa oraz z Mysłowic. W niebieskich strojach, wraz z trzema pocztami sztandarowymi (Z Warszawy, Bydgoszczy i Mysłowic) nasza pielgrzymka uczestniczyła w zamówionej Mszy św. o godz. 1730 w prezbiterium kaplicy cudownego obrazu. Senior Archikonfraterni prof. J. Przygocki w imieniu bractwa ofiarował pozłacane votum dziękczynne, już trzecie w historii Archikonfraterni Literackiej złożone Królowej Polski na Jasnej Górze.

Pobyt w tym największym polskim sanktuarium maryjnym był dla członków pielgrzymki na pewno dużym przeżyciem, zmuszającym do refleksji i mobilizacji do dalszej pracy nad sobą i pracy społecznej w swoich dziedzinach. Pamiątkowe zdjęcie z ojcami Paulinami w Sali Rycerskiej udokumentowały ten nasz wspólny wyjazd.

cz28.JPG cz26.JPG cz32.JPG

cz25.JPG cz23.JPG cz21.JPG 

500 lat Archikonfraterni Literackiej
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Warszawie

W roku 1507 przy kościele i klasztorze pw. św. Jerzego (kanonicy regularni św. Augustyna) przy ul. Świętojańskiej w Warszawie powstało bractwo kościelne pod nazwą Konfraternia Literacka pod wezwaniem św. Trójcy, Narodzenia Najświętszej Panny Maryi i św. Jakuba Apostoła. Założycielami byli wywodzący się z patrycjatu ludzie nauki – „viri litterati”. Członkami mogły zostać osoby umiejące czytać i pisać po polsku i po łacinie, zarówno mężczyźni jak i kobiety, zwyczaj udziału kobiet utrzymał się do roku 1842.
W ustawie wydanej prawdopodobnie w roku 1540 i zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską zostały określone cele bractwa: dla pomnożenia chwały Bożej bracia i siostry mieli pogłębiać swoją religijność przez udział w określonych nabożeństwach, przez kultywowanie obrzędów religijnych i spełnianie dobrych uczynków, a także prowadzenie działalności charytatywnej. Członkami Konfraterni mogli zostać przedstawiciele różnych stanów i grup zawodowych, jeżeli tylko odznaczali się bogobojnością, dobrymi obyczajami i przykładną moralnością.
15 października 1669 roku król Michał Korybut Wiśniowecki zatwierdził istniejące bractwo pod nazwą Konfraterni Literackiej. Stolica Apostolska w roku 1673 nadała bractwu tytuł Archikonfraterni i przyznała jej prawa i przywileje, z jakich korzystały wszystkie arcybractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
20 lutego 1676 roku Archikonfraternia otrzymała od króla Jana III Sobieskiego, wydany na Sejmie w Krakowie, statut zwany erekcją. Statut ten obowiązywał do 1842 roku. Został on zmieniony za zgodą ówczesnego administratora archidiecezji warszawskiej. W roku 1948 Archikonfraternia Literacka została przez władze komunistyczne zdelegalizowana i pozbawiona osobowości prawnej. Dzięki opiece i życzliwości JE kardynała Stefana Wyszyńskiego zachowała statut osoby moralnej Kościoła rzymskokatolickiego. Dekretem tegoż kardynała Archikonfraternia otrzymała w roku 1975 statut dostosowany do ówczesnych warunków zewnętrznych. 15 maja 1985 roku JE kardynał Józef Glemp dołączył do istniejącego statutu aneks dotyczący możliwości tworzenia Domów Archikonfraterni. Usankcjonował on istniejący już Dom w Bydgoszczy, który powstał 8 grudnia 1982 roku przy kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników oraz powstanie Domu w Mysłowicach – w 1985 roku, przy Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Maksymiliana Kolbego.
Zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, umożliwiły Archikonfraterni Literackiej powrót do normalnej działalność. Nowy statut, dostosowany do zmienionych warunków, został zatwierdzony przez Prorektora Głównego JE kardynała Józefa Glempa w dniu 1 sierpnia 1992 roku.

Celami Archikonfraterni Literackiej są:
1)szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski,
2)pogłębianie życia duchowego i intelektualnego konfratrów,
3)włączanie się w apostolstwo świeckich, przede wszystkim poprzez nauczanie podstaw wiary katolickiej, zapoznanie ze społeczną nauką kościoła oraz jej sympozjów, prelekcji i wydawanie publikacji,
4)prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, samotnych, rodzin wielodzietnych, dzieci i młodzieży, w tym poprzez organizowanie akcji dobroczynnych, różnych form wypoczynku oraz prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży.

Dom w Bydgoszczy Archikonfraterni Literackiej, realizując cele statutowe Bractwa, prowadzi bogatą działalność. W 1983 roku, w drugim roku trwania wprowadzonego w Polsce stanu wojennego, podjęto inicjatywę realizacji Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, realizowaną do chwili obecnej. W 1986 roku zainicjowano organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wypoczynkiem realizowanym w duchu wychowania chrześcijańskiego przez minione 20 lat objęto około 3.200 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, w tym zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem. Uczestnikami kolonii i obozów żeglarskich, oprócz dzieci z rodzin bydgoskich i terenu województwa, były dzieci z Litwy (Landwarowa, Turgieli, Troków), Łotwy (Rezekne), Białorusi (Mohylew) oraz Kazachstanu (Pawłodar).

W okresie obchodów 650-lecia Bydgoszczy Bractwo ufundowało kopię w drewnie Piety Bolesnej, która należała do klasztoru Karmelitów w Bydgoszczy i została przeniesiona do kościoła oborskiego w 1605 roku, gdzie otoczona jest wielkim kultem. Kopia Piety została decyzją arcybiskupa Henryka Muszyńskiego przekazana do kościoła pw. Matki Bożej Królowej Męczenników, jako Patronka Ziemi Dobrzyńskiej. Również w 1996 roku, w ramach obchodów 650-lecia Bydgoszczy na Jubileuszowej Wystawie Gospodarczej – Archikonfraternia była organizatorem ekspozycji obrazującej miejsce i dorobek Kościoła w życiu Bydgoszczy.Z inicjatywy domu 28 maja 1998 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku. Bractwo ufundowało I stację Kalwarii Bydgoskiej (2004 rok), bracia Aleksander Grzybek i Stefan Pastuszewski są członkami zarządu Stowarzyszenia. Dom Bydgoski jest fundatorem wystroju kaplicy oraz kopii obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w Hospicjum Bydgoskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki (2000 rok).
W latach 1994–2002 Bractwo udzieliło znaczącej pomocy materialnej i organizacyjnej w budowie i wyposażeniu Polskiej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Rezekne (Łotwa); jest też współfundatorem sztandaru szkoły, uczestniczył również w uwieńczonych sukcesem staraniach o nadanie szkole statusu szkoły średniej. Również w latach 2000–2002 Bractwo udzielało pomocy organizacyjnej i materialnej Siostrom Karmelitankom w Tryszczynie na etapie budowy Karmelu w Karagandzie (Kazachstan).

15 grudnia 1985 roku, podczas poświęcenia sztandaru Domu Bydgoskiego Archikonfraterni Literackiej, Prymas Polski Józef Kardynał Glemp – Protektor Główny Archikonfraterni Literackiej – wypowiedział słowa: „Archikonfraternia Literacka na przestrzeni dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce zawsze była wierna Kościołowi i dlatego takim zaufaniem darzymy, że to, co będzie Waszą inicjatywą, będzie wspomagało myśl Kościoła, będzie wnikało w to, co jest głęboką intencją Ojca Świętego, episkopatu i duszpasterzy”. Słowa te zapisaliśmy w naszej kronice; były i są one dla nas drogowskazem naszej pracy. W roku 2007 Dom w Bydgoszczy będzie obchodził 25-lecie powstania.

Aleksander Grzybek

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.