Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM
“BRACTWO WIĘZIENNE”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie na rzecz ewangelicznej pomocy więźniom “BRACTWO WIĘZIENNE” – zwane dalej Stowarzyszeniem, zostało powołane przez osoby fizyczne uchwałą z dnia 3 marca 1993 r.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.”.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie “Bractwo Więzienne” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

4. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe, które będą posiadać osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem “Stowarzyszenie – Bractwo Więzienne” w Warszawie.

 


CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej w więzieniach zgodnie z nauką Kościoła Rzymsko-Katolickiego poprzez:
1) katechizację,
2) przygotowanie więźniów do udziału w Mszy Świętej i przyjęcia sakramentów świętych,
3) organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewnych, kółek biblijnych,
4) prowadzenie bibliotek religijnych i przygotowywanie programów audiowizualnych,
5) podejmowanie innej działalności takiej jak:
a) pomoc więźniom w pojednaniu z rodziną,
b) pomoc charytatywna więźniom i ich rodzinom,
c) pomoc byłym więźniom m.in. w poszukiwaniu pracy, mieszkania,
d) szkolenie wolontariuszy – ewangelizatorów do pracy w zakładach karnych,
e) budowa i prowadzenie schronisk dla byłych więźniów,
f) działalność kulturalno – wychowawcza dla pogłębiania wartości chrześcijańskich,
g) działalność wydawnicza,
h) organizacja pielgrzymek.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności w następujący sposób:
1) gromadzi środki finansowe i dobra materialne, z wyłącznym przeznaczeniem na realizację celów statutowych,
2) inspiruje i organizuje działalność kulturalną, naukową, szkoleniową, wydawniczą oraz inne formy działalności popularyzujące cele Stowarzyszenia,
3) podejmuje współpracę z podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które stawiają sobie podobne cele co Stowarzyszenie,
4) propaguje i aktywizuje chętnych na rzecz ewangelizacyjnej pomocy więźniom.

 

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOWSTWA,
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zadeklarują gotowość realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza nią.

3. Członkowie – założyciele – stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia.

4. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, członkostwo nabywa się po złożeniu deklaracji wraz z zobowiązaniem do przestrzegania zasad statutowych w drodze uchwały Zarządu.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów. Decyzje o przyznaniu honorowego członkostwa Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków.

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, które zadeklarują gotowość wspierania realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków wspierających wymaga uchwały Zarządu.

§ 8

Utrata członkostwa następuje poprzez:
1) wystąpienie członka ze Stowarzyszenia,
2) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia może w każdym czasie wystąpić ze Stowarzyszenia.

2. Członek występujący ze Stowarzyszenia winien złożyć pisemną deklarację o wystąpieniu do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
a) śmierci członka,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) niepłacenia składek członkowskich,
d) zaprzestania wykonywania obowiązków statutowych.

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c i d, decyzja Zarządu zapada po uprzednim pisemnym upomnieniu członka.

4. Od uchwał Zarządu służy odwołanie do komisji odwoławczej Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem.

§ 11

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku rażącego naruszania zasad statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, rażącego naruszania przepisów prawa uniemożliwiającego członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka, Zarząd podejmuje po uprzednim wysłuchaniu go, lub bez wysłuchania, jeżeli mimo dwukrotnego prawidłowo doręczonego wezwania nie stawią się on na rozmowę bez usprawiedliwienia.

3. Od uchwały Zarządu służy odwołanie do komisji odwoławczej Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA STOWARZYSZENA

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
– posiada pełne prawa wyborcze (bierne i czynne),
– korzysta z urządzeń, świadczeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia.

2. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
– do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– opłacania składek,
– aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym i nie może być wybierany do władz Stowarzyszenia.

 

WŁADZE, ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2) Walne Zebranie Członków,
3) Zarząd Stowarzyszenia,
4) Komisja Rewizyjna,
5) Komisja Odwoławcza.

2. Strukturę organizacyjną stanowią:
1) Stowarzyszenie,
2) jednostki terenowe, które posiadają osobowość prawną.

§ 14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) dokonywanie zmian i uzupełnień w Statucie Stowarzyszenia,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej,
c) ocena działalności i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczej z wykonania zadań statutowych,
d) kontrola sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych Stowarzyszenia,
e) określanie wytycznych programu działania Stowarzyszenia,
f) zatwierdzanie rocznego planu wydatków,
g) uchwalanie regulaminów,
h) nadawanie godności członka honorowego,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku.

4. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, który powiadamia na piśmie (listem poleconym) wszystkich członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie zawiera informacje o terminie, miejscu i porządku, datach Walnego Zebrania. Powiadomienie następuje z 14 dniowym wyprzedzeniem.

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
a) Każdy członek ma jeden głos.
b) W sprawach dotyczących wyboru władz Stowarzyszenia decyzje zapadają w drodze tajnego głosowania. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne chyba, że większością głosów Walne Zebranie zarządzi tajne głosowanie.
c) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada bezwzględną większością głosów.

6. Szczegółowe zasady zawiadamiania o Walnym Zebraniu i o porządku obrad oraz inne sprawy organizacyjne zostaną uregulowane przez postanowienia regulaminu.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może zostać zwołane z inicjatywy:
1) co najmniej 30% członków Stowarzyszenia,
2) Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

8. W wypadku określonym w ust. 7 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

9. Postanowienia ust. 4, 5 i 6 § 14 stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 15

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z pięciu członków. Stałym członkiem Zarządu jest Naczelny Kapelan Więziennictwa Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zarząd ze swojego grona wybiera oraz odwołuje prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Zarządu.

4. Zarząd podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy czlonków. W przypadku braku większości głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec innych podmiotów,
b) realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków,
c) podejmowanie uchwały o utworzeniu jednostki terenowej,
d) udzielanie pisemnej zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostkę terenową,
e) decydowanie w sprawach przyjęcia darowizn, zapisów i dotacji,
f) ustalanie budżetu, preliminarzy wydatków,
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnego Zebrania (zwyczajnego i nadzwyczajnego),

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych i zagranicznych, o których mowa w § 6 pkt 3.
j) inne działania nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Komisja wybiera ze swego grona oraz odwołuje przewodniczącego Komisji.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych władz Stowarzyszenia.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia (w tym pracy Zarządu),
b) składanie wniosków wypływających z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym składzie.

§ 17

1. Komisja Odwoławcza składa się z trzech członków. Komisja wybiera ze swego grona oraz odwołuje przewodniczącego Komisji. Postanowienie ust. 2 § 16 stosuje się odpowiednio.

2. Do kompetencji Komisji Odwoławczej należy rozpatrywanie odwołać członków Stowarzyszenia od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich (przyjęcie, skreślenie, wykluczenie).

3. Uchwały Komisji zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów przy pełnym składzie. W przypadku braku większości, głos Przewodniczącego jest decydujący.

4. Komisja przed wydaniem decyzji może wysłuchać wnioskodawcę (odwołującego się), jak również przedstawiciela Zarządu.

5. Od uchwał Komisji Odwoławczej członek Stowarzyszenia może się odwołać do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 18

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej trwa 4 lata.

2. Członkowie ustępujących władz mogą być bez ograniczeń powołani do władz Stowarzyszenia na następne kadencje.

3. Jeżeli w toku kadencji władz Stowarzyszenia, zajdzie konieczność uzupełnienia składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Odwoławczej, w miejsce członka władz, który nie może wykonywać swojej funkcji lub ustępuje, wstępuje osoba, która kandydowała do władz Stowarzyszenia lecz nie została wybrana, ale otrzymała w kolejności największą liczbę głosów.

4. W wypadku niemożliwości uzupełnienia składu osobowego władz Stowarzyszenia w sposób określony w ust. 3, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Zebranie Członków.

 

§ 19

1. Co najmniej 15 członków Stowarzyszenia może złożyć pisemny wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o podjęcie decyzji o utworzeniu jednostki terenowej.

2. W razie odmowy służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od otrzymania odmownej decyzji.

3. Władzami jednostki terenowej są:
1) Walne Zebranie członków,
2) Zarząd.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) coroczna ocena działalności Zarządu,
3) kontrola sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych jednostki,
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu jednostki terenowej.

5. Zarząd składa się z 5 członków, a do jego kompetencji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością jednostki,
2) realizacja uchwał i postanowień Walnego ZebraŹnia Członków,
3) ustalanie budżetu i preliminarza wydatków,
4) reprezentowanie jednostki wobec innych podmiotów.

6. Do Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3-9 § 14, a do Zarządu ust. 3 i 4 § 15 oraz § 18.

7. Po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia, jednostki terenowe mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób samodzielny i niezależny, zgodnie z przepisami ustawy o działalności gospodarczej.

8. Nadzór nad działalnością jednostki terenowej sprawuŹje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

9. Zarząd może cofnąć decyzję o utworzeniu tej jednostki, jeżeli jej działalność jest sprzeczna ze statutem, uchwałami i postanowieniaŹmi władz Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 21

Majątek Stowarzyszenia tworzony jest:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, zapisów, dotacji osób trzecich, podmiotów gospodarczych i instytucji,
3. z działalności gospodarczej podejmowanej zgodnie z prawem i przeznaczeniem dochodu wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określi w uchwale tryb i zasady likwidacji Stowarzyszenia.

żródło: http://www.bractwowiezienne.ruchy.opoka.org.pl