Forum – obowiązuje rejestracja 531 577 585

nowy plakat f

BRACTWO WIĘZIENNE Samarytania

logo-2

W związku z likwidacją krajowego Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”, Oddział Kujawsko-Pomorski jest zmuszony do zakończenia działalności.

Nowy podmiot pn.:BRACTWO WIĘZIENNE Samarytania, opierając się na tradycji, prowadzi  dalej działalność.

 


UROCZYSTOŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA MODLITW ZA WIĘŹNIÓW
w Częstochowie 26-27 MARCA

Patronat Duchowy – Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński
Patronat Medialny – PRZEWODNIK KATOLICKI

PK_LOGO_2017

 

 

 

 

Szanowni Państwo ! Kapelani, Funkcjonariusze, Wolontariusze, Kuratorzy i osoby pracujące na polu resocjalizacji i readaptacji skazanych w Zakładach Karnych, Instytucjach administracji publicznej, Uczelniach i organizacjach pozarządowych !

Zbliża się Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów. Kontynuując tradycję, będziemy w dniu 26 marca br. modlić się przed Tronem Królowej Polski na Jasnej Górze w Intencji Więźniów, Kapelanów więziennych, Służby Więziennej i Wolontariuszy. W Uroczystościach weźmie udział Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński.

Liczymy na udział osób działających na rzecz przemiany duchowej, oraz Instytucji i organizacji pozarządowych, pomagających w readaptacji społecznej, resocjalizacji i readaptacji osadzonych.

W szczególnym dniu wielokrotnie na Jasnej Górze powierzali swoje życie sami Więźniowie
z różnych Jednostek, którzy przybywali wraz z Opiekunami.

Z racji przeżywanego roku św. Alberta, podczas Uroczystości odbędzie Forum Pomocy Postpenitencjarnej, które poprowadzi o. dr Jan Dezyderiusz Pol OFM.

Gościem honorowym będzie Hugh Greathead Senior Regional Director, Europe & Central Asia Prison Fellowship International.

Program :
I część Uroczystości
13.00 Droga Krzyżowa Na Wałach – ks. infułat dr Jan Sikorski,
14.00 Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu w Intencji Więźniów
pod przewodnictwem Naczelnego Kapelana Więziennictwa ks. Adama Jabłońskiego

II część Uroczystości – obowiązuje rejestracja:
e-mail: bractwowiezienne@samarytania.pl, kom.531 577 585

16.00 FORUM POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – Dom św. Kaspra, ul. Mąkoszy 1
prowadzą: – O. dr Jan Dezyderiusz Pol OFM, Przemysław Gorzelak Bractwo Więzienne Samarytania
– Pomoc Postpenitencjarna w Europie – Hugh Greathead
Senior Regional Director, Europe & Central Asia Prison Fellowship International.
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność EMAUS w Gdańsku
– Ośrodek Profilaktyki i Readaptacji MATEUSZ w Toruniu i w Grudziądzu
– Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich
– Fundacja POSTIS z Lublina
– Fundacja POMOST z Zabrza
19.00 Spotkanie z Naczelnym Kapelanem Więziennictwa

21.00 Apel Jasnogórski z udziałem Księży Kapelanów, Wolontariuszy, przedstawicieli Służby Więziennej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, delegacji osadzonych z Zakładów Karnych i byłych Więźniów
– Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński
22.00 Nocleg – Dom św. Kaspra

27 marca
9.00 Świadectwa readaptacji skazanych – Leszek Podolecki, Członek Rady Głównej Do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym – prezesem Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta w Świnoujściu
10.00 Rozesłanie – Koronka do Bożego Miłosierdzia – O. Piotr Twardecki SJ
11.00 Wyjazd z Domu św. Kaspra

Dla chętnych rezerwujemy odpłatnie w Domu św. Kaspra noclegi i posiłki
obowiązuje rejestracja:
e-mail: bractwowiezienne@samarytania.pl, kom.531 577 58

XXXXXXXXX

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
Pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz
KRS 0000639032

Duszpasterstwo Więzienne, w oparciu o świeckich Wolontariuszy,
można wesprzeć modlitwą a także przysłowiową złotówką.

Nazwa posiadacza rachunku:

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA

mBank S.A. o/Bydgoszcz
ul. Grodzka 19/21, 85-111 Bydgoszcz
53114020040000310276475550

Konto walutowe Euro EUR
mBank S.A. o/Bydgoszcz
ul. Grodzka 19/21, 85-111 Bydgoszcz
IBAN -PL93 1140 2004 0000 3112 0535 7209
SWIFT/BIC – BREXPLPWMBK

Konto walutowe Dolary USD
mBank S.A. o/Bydgoszcz
ul. Grodzka 19/21, 85-111 Bydgoszcz
IBAN – PL13 1140 2004 0000 3712 0535 7191
SWIFT/BIC – BREXPLPWMBK

tytułem: na cele statutowe

Projekt Centrum Readaptacji METANOIA

z dotacji Ministra Sprawiedliwości  od 1  STYCZNIA  do 31 grudnia 2016 r.

Pomoc świadczona zgodnie z Dz.U. o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z 6 października 2015 oraz zgodnie z  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,z późn. zm.3).

W Centrum Pomocy Rodzinie i Uzależnionym

We wrześniu odbył się wyjazd do Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Sanktuarium w Licheniu. Grupa 15 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz w wolontariuszami i wychowawcą zwiedziła Sanktuarium, piękne tereny zielone. Następnie grupa miała spotkanie w terapeutą oraz z byłym więźniem alkoholikiem, który dzisiaj jest trzeźwy, ożenił się i prowadzi własną działalność – spotkanie odbyło się w Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy wyjazdu bardzo zabiegali o płyty ze zdjęciami, które oczywiście otrzymali ale jest to dla nas dowód, że zmiana centrum życia, pielgrzymka do miejsca o wyższych wartościach, również kultu religijnego – są ważnym elementem postrzegania siebie, ukierunkowania swojego myślenia na tzw. normalne życie, czyli readaptację społeczną.

Integracja społeczna dla skazanych

Spotkanie w CIS

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania readaptacyjne w warunkach wolnościowych w Centrum Integracji Społeczej w Bydgoszczy dla osadzonych z Aresztu Śledczego a następnie z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Program Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jest ważnym instrumentem wsparcia i readaptacji społeczno-zawodowej grup nie będących społecznie i ekonomicznie samo wystarczającymi oraz ich integracji z rynkiem pracy. Jego zasadniczym celem jest zwiększenie możliwości wyjścia z izolacji i przywrócenie do podejmowania ról społecznych, w tym zawodowych, przez osoby długotrwale pozostające na marginesie życia społecznego. Zasadniczym zadaniem CIS jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. Realizacja programu ma ostatecznie zapewnić usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu a tym samym uniezależnienie ich od instytucji pomocowych.

 

Godność człowieka – METANOIA

Spotkanie w Caritas Diecezji Bydgoskiej było skierowane również dla recydywistów, osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego. Przedstawiona prezentacja działalności przez dyrektora Caritasu, ks. Wojciecha Przybyłę, pokazała ogrom działań na rzecz ludzi wykluczonych. Pokazała również godność każdego człowieka nad którym pochyla się Caritas – chorych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo.
W drugiej części osadzeni spotkali się z wolontariuszami Ośrodka, szkolenia psów i przewodników EtOs prowadzącymi dogoterapię z dziećmi niepełnosprawnymi. Kierownik Tadeusz Karnicki przedstawił w zarysie zasady układania psa jako przewodnika, opiekuna oraz przysłowiowego terapeutę.

Readaptacja w Fundacji WIATRAK

Odbyły się spotkania readaptacyjne w warunkach wolnościowych dla osadzonych w zakładzie karnym półotwartym dla recydywistów. Pierwsze spotkanie integracyjne warunkach wolnościowych zostało zrealizowane w Fundacji Wiatrak z udziałem osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego, Wychowawcy oraz wolontariuszy
i pokazało całą przestrzeń rozwoju człowieka, realizowaną na różnych płaszczyznach: mentalnej, duchowej i fizycznej. Fundacja mieści się w nowo oddanym Domu Jana Pawła II, który osadzeni dokładnie zwiedzili. Wiatrak inspiruje życie kulturalne i społeczne nowej dzielnicy Bydgoszczy – Fordon, dając alternatywę dla tzw. nudy i destrukcji. Ta Fundacja prowadzi również doradztwo i aktywizację zawodową oraz bezpłatne lekcje nauki języków dla bezrobotnych Zainteresowanie osadzonych działaniami Fundacji było ogromne, a zakończyło się w sali konferencyjnej spotkaniem z w-ce prezesem Fundacji – Anną Leszczyńską przy smacznym poczęstunku.

Nie bądź więźniem uzależnienia

DSCF1082

W wybranych zakładach karnych Okręgu bydgoskiego SW odbyły się spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA, realizowanego z dotacji Ministra Sprawiedliwości.
W ZK w Koronowie i w OZ w Koronowie odbyły się spotkania na tzw. „zamku”  w Oddziale półotwartym. Prelekcję pt. „W świecie uzależnień” połączoną ze świadectwem byłego więźnia. poprowadziła terapeutka, mgr resocjalizacji. Świadectwo byłego więźnia, który przywiózł wydane przez siebie broszurki pt.: „Wolność jaką daje Bóg” ze świadectwem przemiany życia, uwolnienia z uzależnień i pełnej readaptacji społecznej, spotkało się z dużym zainteresowaniem osadzonych i zaproszeniem na kolejne spotkania.

Spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień „Nie bądź więźniem uzależnienia” były prowadzone również  dla dwóch grup w ZK w Fordonie przez doświadczoną terapeutkę, zajmującą się terapią uzależnień i interwencją kryzysową. Celem prelekcji było przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, w zakresie kształtowania postaw związanych z osobistą odpowiedzialnością za życie bez korzystania z substancji uzależniających. Spotkania prowadzone w aktywny sposób cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko osadzonych ale również służby więziennej. Profesjonalizm terapeuty jak i realne świadectwo nawrócenia i przemian życia b. więźnia myślę, że ułatwi niejednemu człowiekowi rewizję swojego życia.

 

Uroczystości Jubileuszowe Więziennictwa

 

W Święto Miłosierdzia Bożego w bydgoskiej Katedrze odbyły się
OGÓLNOPOLSKIE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE WIĘZIENNICTWA, pod patronatem Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Ks. Biskupa Jana Tyrawy.  W uroczystej Eucharystii koncelebrowanej, pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp. Celestino Migliore, wzięli udział kapelani więzienni z Naczelnym Kapelanem Więziennictwa Ks. prałatem Pawłem Wojtasem i założycielem Stow. „Bractwo Więzienne” Ks. Infułat Janem Sikorskim.

Modlili się z nami Dyrektorzy Zakładów Karnych Okręgu Bydgoskiego, przedstawiciele Służby Więziennej, Wolontariusze „Bractwa Więziennego” z całej Polski oraz delegacje osadzonych z wybranych Zakładów Karnych. Byli z nami również przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich – Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz oraz Komendant Wojewódzkiej Policji insp. Paweł Spychała.
Czytaj dalej »

JUBILEUSZ WIĘŹNIÓW w Roku Miłosierdzia

Pielgrzymka Bractwa WięziennegoW dniu 6. listopada zapraszamy KSIĘŻY KAPELANÓW, FUNKCJONARIUSZY I WOLONTARIUSZY oraz SKAZANYCH NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ DUSZPASTERSTWA WIĘZIENNEGO
NA JASNĄ GÓRĘ, w ramach  JUBILEUSZU WIĘŹNIÓW, który obchodzimy w dniu 6. listopada – w przeżywanym obecnie ROKU MIŁOSIERDZIA.

Program:
godz.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz.15.15 Droga Krzyżowa
godz.16.00 Podwieczorek – Dom Pielgrzyma
godz.17.00 Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej
w Intencji Więźniów i Duszpasterstwa Więziennego
18.30 Kolacja – Dom rekolekcyjny Sióstr Miłosierdzia
19.00-20.00 Spotkanie Duszpasterstwa Więziennego
– Dom rekolekcyjny Sióstr Miłosierdzia
21.00 Apel Jasnogórski z udziałem Księży Kapelanów, Wolontariuszy, przedstawicieli Służby Więziennej i byłych Więźniów
22.00 Nocleg w Domu rekolekcyjnym

Posiłki, dojazdy i noclegi uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Organizator: Bractwo Więzienne SAMARYTANIA
Z uwagi na rezerwację prosimy o wcześniejsze zgłoszenia:
Anna Stranz – kom.531 577 585
Prezes
Ks. infułat dr Jan Sikorski –  kom.604536510
Członek honorowy Bractwa Więziennego SAMARYTANIA