Centrum Readaptacji METANOIA

Centrum Readaptacji METANOIA jest projektem realizowanym przez Stow. „Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski z dotacji Ministra Sprawiedliwości od 1.04 – 31.12.2014 r. na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach projektu pr…owadzone są w wybranych zakładach karnych kompleksowe oddziaływania na osoby pozbawione wolności. W Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla grupy osadzonych z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Spotkanie bardzo cenne z uwagi na obszary działań CIS jak: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Projekt jest realizowany w następujących kategoriach:

Pokrywanie b. więźniom kosztów czasowego zakwaterowania w Domu Stow. Profilaktyki i Resocjalizacji MATEUSZ w Toruniu

Spotkania w zakresie profilaktyki uzależnień w ZK

Poradnictwo listowne personalne

Spotkania integracji społecznej dla osób pozbawionych wolności przeprowadzone w warunkach wolnościowych:
– Centrum Integracji Społecznej
– Spółdzielnia Kreatywni
– Wojewódzki Urząd Pracy/Oddział w Bydgoszczy,
– Stowarzyszenie Alwernia

Wyjazd do Centrum Pomocy Rodzinie w Licheniu osadzonych z rodzinami.

Gwiazdka dla dzieci w Zakładzie Karnym w Fordonie

Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej – bonów żywnościowych.

Pomoc świadczona zgodnie z Dz.U. o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z 13 stycznia 2012 – dla rodziny osadzonego do 3 mies. (max do 6 miesięcy) po zatrzymaniu, opuszczeniu ZK dla b. więźnia i rodziny do 3 mies. (max. do 6 mies.).

oraz

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,z późn. zm.3).

Do wniosku o pomoc rzeczową należy dołączyć:

1. Świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego
2. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanej (odmowie) pomocy.
3. Potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Pracy

Dochód na członka rodziny przy wspólnym gosp. nie może przekraczać 456 zł/os
Dochód przy samodzielnym gospodarowaniu nie może przekraczać 542 zł/os

Do dochodu zalicza się wszystkie źródła utrzymania członków rodziny (renty, emerytury, dochody z dzierżawy, z wynajmów, dotacje z Urzędów, alimenty, pomoc z MOPS )

Prośby w formie pisemnej wraz z załącznikami oraz telefonem kontaktowym należy kierować na adres:

Stow. „Bractwo Więzienne”
Oddz. Kujawsko-Pomorski,
Pl. Kościeleckich 7,
85-033 Bydgoszcz lub

BRACTWO WIĘZIENNE
85-950 Bydgoszcz 1
skr. poczt. 165

Kontakt telefoniczny:
Wolontariusz “Bractwa Więziennego” kom.531-577-585,
b. Kurator Janina Woźniak kom.504-128-500

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.