POROZUMIENIE

W dniu 21 czerwca br. sygnatariusze Porozumienia o współpracy w ramach partnerstwa  na rzecz więźniów, byłych więźniów i ich rodzin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, którego liderem jest Stow. “Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski, odbyli pierwsze spotkanie integracyjne w Toruniu, w Domu prowadzonym przez Stow. Profilaktyki i Resocjalizacji “MATEUSZ”.

POROZUMIENIEo współpracy w ramach partnerstwa na rzecz więźniów, byłych więźniów i ich rodzin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, zawarte 17 października 2012 roku, pomiędzy partnerami porozumienia wskazanymi w § 6.

Liderem Porozumienia jest: Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy.

Polska jest krajem, w którym wyrok pozbawienia wolności odbywa największa liczba więźniów w całej Europie. Skazani po wielu latach izolacji, rozpoczynając nowe życie na wolności, już na samym starcie czują się wykluczeni. Z badań wynika, że jedynie ok. 10-15% więźniów znajduje zatrudnienie pod odbyciu kary pozbawienia wolności.
Głównym problemem osób skazanych ze znalezieniem pracy jest kompleksowość ich problemów: skazany jest zawsze obciążony zapisem o karalności, w wielu przypadkach nie ma wykształcenia ani przygotowania zawodowego; ma kłopoty rodzinne, pozostaje w konflikcie z najbliższymi, nie ma dokąd wracać, jest obciążony nałogami lub łatwo im ulega.
Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” w wyniku kilkunastoletniej współpracy z zakładami karnymi pozyskało bogate doświadczenie w zakresie alternatywnych metod resocjalizacji. Stawia sobie za cel ewangeliczną, terapeutyczną i socjalną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności więźniom, byłym więźniom, ich rodzinom, młodzieży i dzieciom z rodzin patologicznych.

Zważywszy, że partnerstwa pozwalają na synergiczne łączenie aktywności lokalnych podmiotów, a tym samym pobudzanie nowych inicjatyw, zwiększenie skuteczności wykorzystania zasobów, zintegrowanych rozwiązań wieloaspektowych problemów oraz zwiększenie wyników polityki, zawarto niniejsze porozumienie, które określa jego istotę, cele oraz zasady współpracy.

 § 1

 Cel Porozumienia
1. Tworzy się Partnerstwo współpracy na rzecz więźniów, byłych więźniów i ich rodzin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Celem partnerstwa jest wspieranie procesu resocjalizacyjnego osób przebywających w więzieniu, readaptacji zawodowej i integracji społecznej osób po odbyciu kary pozbawienia wolności oraz przeciwdziałanie przyczynom wpływającym na powstawanie wykluczenia społecznego wśród byłych więźniów i ich rodzin. 

§2

Formy realizacji celów

 Osiągnięciu wyznaczonego celu posłużą takie działania Partnerów jak:
 
1.   Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz:
a) Podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych osadzonych i byłych więźniów;
b) Pomocy postpenitencjarnej w zakresie przygotowania osadzonego do wyjścia na wolność i współpracy ze służbami socjalnymi, kuratorami, podmiotami rynku pracy itp.;
c) Wsparcia na rynku pracy byłych więźniów poprzez świadczenie doradztwa, pomoc w poszukiwaniu pracy czy organizację zatrudnienia;
d) Świadczenia interwencji prawnej, działań probacyjnych, edukacyjnych (w tym ewangelizacyjnych czy w zakresie szkolenia wolontariuszy), motywacyjnych czy mediacyjnych;
e) Świadczenia działań pomocowo-opiekuńczych, sprzyjających poprawie sytuacji bytowej więźniów, i innych.
2. Dążenie do pozyskiwania środków finansowych i materialnych (w tym z Unii Europejskiej) na rzecz wspólnej realizacji projektów służących osiągnięciu założonych celów partnerstwa.
3. Popularyzowanie idei działań Partnerstwa m.in. poprzez działalność wydawniczą, kulturalną oraz badawczo-opiniodawczą.

 § 3

Obszar działania

1. Obszarami tematycznymi Partnerstwa są:
a)   pomoc postpenitencjarna w zakresie readaptacji zawodowej i socjalno-bytowej osób opuszczających więzienie;
b)   integracja społeczna oraz walka z szeroko pojętym wykluczeniem społecznym byłych więźniów i ich rodzin;
c)   resocjalizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności;
d)   wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, uwzględniającego zasadę równości szans oraz dobrego rządzenia.
2. Zasięg terytorialny Partnerstwa obejmuje w szczególności województwo kujawsko-pomorskie, aczkolwiek uwzględnia możliwości współpracy
z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi.

§ 4

Zasady współpracy

1. Partnerzy porozumienia będą się kierować otwartością i elastycznością w poszukiwaniu kompromisowych rozstrzygnięć dla rozwijania współpracy oraz współodpowiedzialności.
2. Deklarują podjęcie i stałe rozszerzanie współpracy w ramach Partnerstwa, przyczyniające się do pełnego wykorzystania zasobów sygnatariuszy Partnerstwa, a także rozwijania współpracy organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, lokalnego samorządu, jednostek administracji publicznej – zorientowanej na rozwiązywanie problemów społecznych osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin.
3. Partnerzy postanawiają, że będą wzajemnie dzielić się doświadczeniami oraz wymieniać informacje, w szczególności o:
a) planowanych i podejmowanych inicjatywach uwzględniających grupę będącą podmiotem Porozumienia;
b) wdrażanych projektach oraz wnioskach z ich realizacji;
c) skutecznych praktykach w obszarze Porozumienia;
d) innych informacjach stanowiących zasoby czy potencjał instytucji, mogących wesprzeć przygotowywane wspólnie przedsięwzięcia lub efektywną realizację projektów.
4. Partnerzy zobowiązują się do :
a) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa;
b) sukcesywnego wypracowywania wspólnej wizji działań na podstawie dialogu pomiędzy Partnerami, a także formułowania i aktualizowania strategii oraz planów działania na rzecz osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin;
c) udostępniania i wykorzystania potencjału instytucji/organizacji i zdobytych doświadczeń.
5.    Ponadto Partnerzy deklarują:
a) powołanie Zespołu Sterującego, w skład którego wchodzić będzie przedstawiciel każdego z sygnatariuszy, mającego za zadanie strategiczne zarządzanie partnerstwem;
b) cykliczność spotkań w celu wzajemnego konsultowania się w zakresie planowanych i podejmowanych działań;
c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym na rzecz kreowania proinnowacyjnej i kompleksowej polityki społecznej.

 § 5

 Postanowienia końcowe
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Umowa nie stanowi przeszkody dla współpracy poszczególnych partnerów na innych płaszczyznach i z innymi podmiotami.
3. Partnerstwo może zostać rozszerzone o innych partnerów, akceptujących cele i zadania niniejszego Porozumienia.
4. Każdy z Partnerów ma prawo odstąpić od Porozumienia w każdym czasie, za pisemnym wypowiedzeniem.
5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z partnerów.

  § 6
1. Stow. “BRACTWO WIĘZIENNE” Oddział Kujawsko-Pomorski
2. STOW. NA RZECZ ROZWOJU KOBIET “GINEKA”
3. Fundacja “WIATRAK”
4. Klub Integracji Społecznej
5. Spółdzielnia Socjalna  “KREARTWNI”
6. STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI “MATEUSZ” W TORUNIU
7. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.